Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu ACRASY APPAREL

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník . (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese: http://acrasyapparel.com/.

Informace o prodávajícím

Podnikatel: Marek Skřivánek
Bydliště: Kollárova 3122/1a, Brno-Královo Pole, 612 00
IČ: 02624249
Telefon: +420 728 863 757
E-mail: info@acrasyapparel.com

(Dále jen „prodávající“)

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Doručování zboží

Kupující má právo si zvolit způsob doručení objednaného zboží. Těmito způsoby jsou doručení prostřednictvím České Pošty, popřípadě osobní doručení zboží prodávajícím na území Statutárního města Brna.

Pokud není uvedeno jinak, dodá prodávající kupujícímu objednané zboží nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky. Kupující má povinnost zaplatit cenu zboží a zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího upozornil e-mailem, ve kterém mu poskytl přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží vhodným způsobem prodat. Na výtěžek si prodávající poté započte náklady spojené s uskladněním zboží

Informace o způsobu úhrady ceny zboží

Cenu zboží objednaného v e-shopu Acrasyapparel.com (dále jen „e-shop“) může zákazník uhradit následujícími způsoby, jejichž volba je závislá na zvoleném způsobu doručení zboží:

a) V případě doručování zboží Českou Poštou může zákazník cenu zboží uhradit dobírkou (platbou v hotovosti kurýrovi či pracovníku pošty) nebo bankovním převodem na bankovní účet č. 2500776453/2010, vedený u Fio banky, a.s.

b) V případě doručování zboží osobním odběrem v Brně lze cenu zboží uhradit hotově při samotném osobním odběru zboží.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může ve smyslu § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Kupující může takto odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu pro odstoupení od smlouvy.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží. Toto učiní do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku, jestliže se jedná o některou ze smluv uvedených v § 1837 Obč. zák.

Formulář

Práva z vadného plnění

Kupující může u prodávajícího do dvou let od převzetí zboží uplatnit právo z vadného plnění.

Prodávající neodpovídá za vady, které kupující způsobil sám nebo o kterých před převzetím zbožím věděl nebo musel vědět.

Kupující může v době uvedené v odst. 1 tohoto článku uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu součásti.

Není-li odstranění vady zboží opravou nebo výměnou zboží možné, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Prodávající neodpovídá za vady, které kupující prokazatelně způsobil sám, vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

V této lhůtě se může v případě vad, kterými prodávající podstatně porušil povinnosti z kupní smlouvy, kupující domáhat:

a) odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci

b) odstranění vady opravou

c) přiměřené slevy z kupní ceny

d) odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

Za podstatné se má ve smyslu § 2002 takové porušení smlouvy, o němž prodávající věděl nebo musel vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

V případě vad, které jsou pouze nepodstatným porušením smlouvy se může kupující ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku domáhat:

a) odstranění vady
b) přiměřené slevy z kupní ceny

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třikrát po sobě stejná vada, čtyřikrát po sobě různá vada) nebo v případě, že zboží má tři a více odstranitelných vad současně, může kupující uplatnit právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo může odstoupit od smlouvy.

Uplatnění práv z vad (reklamace)

Kupující je povinen uplatnit práva z vad u prodávajícího bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vadu objevil. Kupující dále oznámí prodávajícímu, jaké právo z vady si zvolil při oznámení vady prodávajícímu, nebo bez zbytečného odkladu po tom, co vadu prodávajícímu oznámil.

Kupující provedenou volbu práva z vady nemůže měnit bez souhlasu prodávajícího. Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy kupující žádá odstranění vady opravou zboží, a tato vada se později ukáže jako neopravitelná.

Pokud nedojde včas k uplatnění práv z vady, která zakládá podstatné porušení smlouvy, má kupující práva jako při nepodstatném porušení smlouvy (čl. VI odst. 4.).

Kupující při uplatnění práv z vady prokáže nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace počne běžet doručením zboží prodávajícímu.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v uvedené třídenní lhůtě sdělí kupujícímu.

Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě pro vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o časový úsek od uplatnění reklamace do jejího úplného vyřízení.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. V případě, že spor mezi kupujícím a prodávajícím není vyřešen smírně dohodou mezi stranami, může se kupující obrátit na příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Závěrečná ustanovení

Kupující dává souhlas k tomu, aby prodávající zpracoval a uchovával osobní údaje, které prodávajícímu poskytne v souladu se zákonem č. 101/2000, o ochraně osobních údajů k uzavření smlouvy a plnění účelu této smlouvy. Na žádost kupujícího prodávající poskytne kupujícímu informace o tom, jaké osobní údaje o něm uchovává. Kupující má právo tyto údaje měnit či vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení zprávou na elektronickou adresu info@acrasyapparel.com a prodávající je povinen vůli kupujícího respektovat.

Smlouva a související otázky se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. Prodávající si však vyhrazuje možnost jednostranně změnit všeobecné obchodní podmínky. Tato změna se však nedotýká smluv dříve uzavřených.

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na smlouvy, jejichž subjekty jsou prodávající a kupující, který je spotřebitelem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. září 2016

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marek Skřivánek, IČ 02624249 se sídlem v Brně (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa:Kollárova 3122/1a, Brno, 612 00

email: info@acrasyapparel.com

telefon: 728863757

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.